Regulamin

Zdjęcie Oleksandra Kotenko

 1. Miejsce i termin zawodów
  • Zawody odbędą się 20 - 21 sierpnia 2022 roku w pobliżu miasta Rachów, na terenie obwodu zakarpackiego, w rejonie pasma Czarnohory.
  • Baza zawodów znajduje się w miejscowości Yasinya.
 2. Program zawodów:
 • 21 sierpnia
 • Szczegółowe zasady godzinowe zostaną opublikowane bliżej daty rozpoczęcia.
 1. Rejestracja i warunki uczestnictwa
  • Rejestracja uczestników zawodów odbywa się do dnia 1 sierpnia 2021 roku (włącznie).
  • Przepisanie pakietu startowego możliwe jest do dnia 1 sierpnia 2021 roku poprzez przesłanie zgłoszenia na adres ukrainiantrailleague@gmail.com
  • Wydawanie pakietów startowych odbywa się w bazie zawodów zgodnie z harmonogramem.
  • Odbierając pakiet startowy, każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia, że startuje w biegu na własną odpowiedzialność, musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe oraz dokument poświadczający tożsamość.
  • Złożenie podpisanego oświadczenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich punktów oświadczenia oraz potwierdza zapoznanie się z regulaminem zawodów.
  • Do biegu dopuszcza się wyłącznie osoby pełnoletnie, które nie później niż w dniu biegu ukończyły 18 lat.
  • Aby wziąć udział w biegu Chornohora Sky Race, uczestnik musi spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków*:
 • ukończony, co najmniej jeden bieg na dystansie minimum 20 km na przestrzeni 2020-2021, z dowolnym przewyższeniem

* w przypadku niespełniania wymogu, ostateczną decyzję podejmuje organizator.

 • Aby wziąć udział w biegu Chornohora Sky Marathon, uczestnik musi spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków*:
 • ukończony, co najmniej jeden bieg na dystansie min. 40km na przestrzeni 2019-2020, z dowolnym przewyższeniem
 • ukończenie biegu Chornohora Sky Race 2020 (23km) z czasem poniżej 8 godzin.

* w przypadku niespełniania wymogu, ostateczną decyzję podejmuje organizator.

 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są mieć ze sobą na starcie każdego z dystansów wyposażenie obowiązkowe wymienione na liście (za wyjątkiem rzeczy, które zostaną polecone przez organizatora przed rozpoczęciem zawodów w związku z przewidywaną pogodą podczas trwania biegu).
 • Świadomy lub nieświadomy brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowego prowadzi do nałożenia kary czasowej bądź dyskwalifikacji.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia. Wszystkie śmieci, opakowania po żelach itp. uczestnik zobowiązuje się donieść do mety i w odpowiedni sposób zutylizować. Świadome bądź nieświadome pozostawienie śmieci na trasie podlega karze dyskwalifikacji.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć) w celach organizacji zawodów, w tym publiczne ogłoszenie listy uczestników, listy wyników. Uczestnicy wyrażają również zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku do promocji zawodów w mediach, reklamach i informacjach promocyjnych na rzecz biegu.
 • Udział w biegu związany jest z ryzykiem poniesienia urazów różnego stopnia - od lekkich, do takich, które mogą doprowadzić do częściowej niezdolności bądź nawet śmierci. Uczestnik świadomy jest ryzyka wynikającego z udziału w zawodach oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia, a także zobowiązuje się w przypadku najmniejszych podejrzeń powstania takiej sytuacji wstrzymać uczestnictwo w biegu.
 1. Opłata rejestracyjna
  • Aby wziąć udział w biegu Chornohora Sky Marathon, uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty startowej:

Dla obywateli Polski:

 • 40 EUR przy rejestracji do 31.12.20
 • 45 EUR przy rejestracji od 01.01.21 do 30.06.21
 • 50 EUR przy rejestracji od 01.07.21 do 01.08.21
  • Aby wziąć udział w biegu Chornohora Sky Race, uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty startowej:

 

Dla obywateli Polski:

 • 35 EUR przy rejestracji do 31.12.20
 • 40 EUR przy rejestracji od 01.01.21 do 30.06.21
 • 45 EUR przy rejestracji od 01.07.21 do 01.08.21

 

 • Pakiet startowy zawiera:
 • numer startowy
 • program zawodów
 • transport z bazy zawodów na miejsce startu uczestników biegu Chornohora Sky Marathon
 • transport z bazy zawodów na miejsce startu uczestników biegu Chornohora Sky Race
 • jedzenie i picie na punktach kontrolnych (3 punkty żywieniowe dla uczestników Chornohora Sky Marathon oraz 1 punkt żywieniowy dla uczestników Chornohora Sky Race)
 • zabezpieczenie medyczne na trasie
 • zabezpieczenie zawodów służbami ratownictwa górskiego oraz Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych
 • wstęp na terytorium parku narodowego
 • upominki pamiątkowe od organizatorów
 • materiały od sponsorów i partnerów
 • pasta party po biegu
 • zdjęcia z biegu.
  • Za dodatkową opłatą uczestnik może zamówić:
 • Bawełniana koszulka zaprojektowana specjalnie na Chornohora Sky Marathon 2020 - 18 EUR

  • Jeżeli zawodnik zamówił pamiątkowy medal finishera, ale nie ukończył dystansu swojego biegu w ustalonych ramach limitów czasowych, to medal ten mu nie przysługuje. Opłata za medal nie będzie zwracana.
  • W przypadku kontuzji, choroby bądź innych ważnych okoliczności uniemożliwiających udział zawodnika w zawodach, organizator zwraca wniesioną opłatę startową w wysokości 50% opłaconej kwoty. Aby otrzymać rekompensatę uczestnik musi nie później niż do dnia 31 lipca 2020 roku przedłożyć dokumenty potwierdzające fakt powstania kontuzji, choroby bądź innych okoliczności. W innym przypadku opłata nie jest zwracana.
  • Uczestnikom powyżej 60. roku życia przysługuje prawo zniżki w wysokości 50%.
  • Wysokość opłaty startowej może ulec zmianie w związku z niestabilnym stanem ekonomicznym Ukrainy.
  • Uczestnik nie może zrezygnować z części pakietu startowego w celu zmniejszenia jego kosztów.
 1. Dystanse
  • Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego na przodzie górnej odzieży (koszulka, bluza, kurtka) tak, by był on widoczny w całości. Zakazuje się usuwania numeru startowego do momentu zakończenia udziału w zawodach.
  • Dla każdego punktu kontrolnego na trasach Chornohora Sky Race oraz Chornohora Sky Marathon ustala się limit czasowy, po przekroczeniu którego nie ma możliwości kontynuowania biegu. Uczestnicy, którzy przybędą na punkt kontrolny po przekroczeniu limitu czasu będą automatycznie wycofani z udziału w biegu oraz zostaną przetransportowani do bazy zawodów (środek transportu zapewnia organizator).
  • Wolontariusze, którzy znajdują się na trasie biegów, mają prawo weryfikacji wyposażenia obowiązkowego. Za każdy brak elementu wyposażenia obowiązkowego, uczestnik otrzymuje karę czasową w wysokości 20 minut.
  • Wszystkich uczestników obowiązują zasady rywalizacji fair play oraz absolutny zakaz ingerowania w oznaczenie trasy i niszczenia przyrody.
  • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na numer alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numerze zawodnika, który doznał kontuzji.
  • Jeżeli zajdzie konieczność przerwania zawodów z przyczyny kontuzji lub urazu zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora pod wskazanym (i umieszczonym na numerze startowym) numerem telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
  • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych.
  • W przypadku rezygnacji z biegu, organizatorzy zabezpieczają transport uczestników do bazy zawodów odpowiednimi pojazdami. Istnieje prawdopodobieństwo długiego oczekiwania na transport, dlatego każdy uczestnik, w miarę swoich możliwości, powinien dostać się do najbliższego punku kontrolnego, gdzie będzie mieć dostęp do pierwszej pomocy medycznej oraz picia i jedzenia, do czasu transportu do bazy zawodów.
  • Uczestnicy, którzy chcą zejść z trasy z jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia szkody na swoim zdrowiu, korzystają z własnych środków.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania zawodów bądź zmiany trasy oraz jej skrócenia w przypadku złych warunków pogodowych, kataklizmów takich jak tornada, trzęsienia ziemi, pożary, burze, a także inne sytuacje nadzwyczajne mogące wystąpić na terenie rozgrywania zawodów takie jak wojna, atak terrorystyczny i innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego.
  • Trasy biegów poprowadzone są przez trudny technicznie górski teren, na którym znajdują się skały, luźne kamienie, korzenie, bagniste tereny, podejścia i zejścia z nachyleniem terenu do 75 stopni.
  • Uczestnicy powinni mieć na uwadze, że pogoda podczas biegu może się zmieniać diametralnie od bezchmurnej i upalnej do ulew, śniegu, gradu, porywistego wiatru itp., co znacznie podwyższa trudność pokonywania trasy.
  • Niektóre fragmenty trasy przechodzą drogami, ścieżkami bądź szlakami turystycznymi, gdzie mogą przebywać turyści, pojazdy, pasterze ze swoimi stadami i psami. Istnieje również możliwość spotkania dzikich zwierząt, gadów i owadów.
  • Organizatorzy, wolontariusze, ratownicy medyczni i pracownicy służb z Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych mają prawo zatrzymać uczestnika oraz sprawdzić stan jego zdrowia w każdym momencie biegu, przed jego rozpoczęciem jak i po jego zakończeniu, mają prawo wykluczyć uczestnika z zawodów, jeśli uznają bieg za niebezpieczny dla jego zdrowia albo ujawnią zakłócenie przebiegu zawodów.
 2. Biegi dla dzieci
  • Dystanse biegów dla dzieci:
 • bieg na 100m - do 6 lat (włącznie)
 • bieg na 500m - 7-8 lat
 • bieg na 1000m - 9-13 lat.
  • Udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny.
  • Wiek zawodników określa się stanem na dzień przeprowadzenia zawodów (15 sierpnia 2019 roku).
  • Udział w biegu jest dobrowolny i odbywa się za pisemną zgodą rodziców albo opiekuna prawnego, który oświadcza na piśmie, że jest świadomy ryzyka związanego z uczestnictwem w tego typu zawodach. Rodzice uczestnika bądź opiekun prawny bierze na siebie odpowiedzialność za stan zdrowia uczestnika.
  • Nie dokonuje się wyłonienia zwycięzcy na dystansach 100, 500 i 1000m. Wszyscy uczestnicy otrzymują słodki upominek.
  • Udział w biegu dla dzieci jest możliwy po weryfikacji przy odbiorze pakietu startowego dokumentów potwierdzających wiek dziecka (obowiązkowe dla wszystkich uczestników) oraz podpisania oświadczenia o odpowiedzialności.
  • Aby dokonać rejestracji na bieg należy:
 • wysłać zgłoszenie na adres e-mail ukrainiantrailleague@gmail.com
 • wskazać imię i nazwisko przynajmniej jednego z rodziców
 • wskzać imię i wiek dziecka.
 1. Klasyfikacja i nagrody
  • Na wszystkich dystansach prowadzona jest klasyfikacja w dwóch kategoriach: open damskiej i open męskiej. Nagrodzonych zostanie troje pierwszych zawodników z obu kategorii.
 • Nieobecność na ceremonii dekoracji oznacza rezygnację z nagrody.
 1. Świadczenia organizatorów.
  • W bazie zawodów uczestnicy mają zapewnione:
 • pitną wodę,
 • miejsce do rozłożenia namiotów
 • zaplecze higieniczno-sanitane
 • depozyt
 • pomoc medyczną.
  • Do bazy zawodów we wsi Yasinya uczestnicy docierają samodzielnie. Wieś Yasinya ma autobusowe połączenie z miastem Iwano-Frankiwsk i kolejowe połączenie z miastami Lwów, Iwano-Frankiwsk, Chmielnicki, Winnica, Kijów.
 1. Zmiany w regulaminie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.
  • W przypadku kluczowych zmian lub uzupełnień, uczestnicy będą dodatkowo poinformowani wiadomością e-mail, która zostanie wysłana na adres wskazany orze rejestracji.